Samarbeidsutvalg

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

FAU

Hver høst velger foreldrerådet (dvs. alle foreldrene i barnehagen) 2 foreldrerepresentanter fra hver avdeling til FAU; 1 representant og 1 vararepresentant. For å sikre kontinuiteten i FAU-arbeidet er det er ønskelig at noen av representantene sitter i flere år.

SU

SU består av to foreldrerepresentanter og to representanter fra personalgruppa i tillegg til daglig leder som er eiers representant. Daglig leder har ikke stemmerett, men uttalelsesrett i SU. SU/FAU arbeider med saker som berører den daglige virksomhet i barnehagen.

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html