Samarbeid og medvirkning

Et tett samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig.

Neskollen barnehage skal bidra til et nært og godt samarbeid med foreldrene, og at foreldre får god og tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling, som bygger på gjensidig åpenhet og tillit.

Mål: I Neskollen barnehagen møter vi foreldre og barnas forskjellige behov for å bli sett og hørt i hverdagen.

Tiltak: Personalet legger til rette for ulike arenaer der foreldre/foresatte og ansatte kan samarbeide.

Vi arrangerer to foreldresamtaler i året hvor foreldre og ansatte møtes med fokus på barnets trivsel og utvikling.

Den daglige dialogen ved levering og henting. Foreldrene får en tilbakemelding på hva barnet har gjort i løpet av dagen og opplever at barnet blir sett og hørt.

Gjennom forskjellige typer brukerundersøkelser og dialoger med foreldrene får vi tilbakemeldinger som følges opp til vurdering og evaluering.

SU/FAU: Foreldrerådet består av foreldrene /foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.