Konsepter og innsatsområder

Med dyp forankring i rammeplanen har vi utviklet ulike konsepter og innsatsområder som løper som en «grønn tråd» i våre barnehager. Konseptene og innsatsområdene er forankret i hver enkelt barnehage med lokale variasjoner.

Mat med smak – vårt gode måltid
Ifølge Rammeplan for barnehagen skal måltider og matlaging gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Gode vaner som tilegnes i barnehagen, kan vare livet ut.
I Norlandia tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og har derfor utviklet vårt eget matkonsept for barnehagene, Mat med Smak. Vårt gode måltid skal bidra til at barna får muligheten til å tilegne seg gode vaner og få en grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Det å lære seg og spise og like ulike typer mat handler om å utforske med sansene sammen med andre barn og voksne i trygge omgivelser.

Fokus på:
• Barns deltagelse og medvirkning.
• Gode samtaler rundt måltidet og gi barna kunnskap om hvor maten kommer fra.
• Sammenhengen mellom natur og kultur.
• Hva kostholdet betyr for helsa vår.
• Å skape et unikt og godt fellesskap rundt bordet.

I våre barnehager er barna aktivt deltakende i å forberede og lage mat – «Norlandia minikokker».

Flere av våre barnehager serverer alle måltidene i barnehagene og enkelte har også egen kokk. Vi har en For å se nærmere hvilke barnehager dette gjelder, sjekk den enkelte barnehage.

Go Green
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.»
(Utdrag fra Rammeplanen om bærekraftig utvikling).

Vi er alle borgere av den samme planeten, og vi har et felles ansvar for å ta vare på den. Vi har oversatt rammeplanen til handling og utvikler vår egen bærekraftspedagogikk. Vi vektlegger at barn i våre barnehager skal:
• Bli glade i naturen og være ute i naturen
• Bidra til et mer grønt og sunt miljø.
• Bli oppmerksomme på mulighetene naturen gir oss
• Lære om gjenvinning og redusere matsvinn
• Delta i å skape sin egen fremtid

Alle Norlandia-barnehagene er ISO sertifisert på miljø.

Norlandia Jump
«Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling» (utdrag fra Rammeplanen)

Kunnskap viser at det er en tydelig sammenheng mellom motorisk, kognitiv, sosial og språklig utvikling. Gode motoriske ferdigheter er også forbundet med gode lese-, skrive- og regneferdigheter. Gode motoriske ferdigheter gjør også at barna mestrer lek med andre barn. I leken som er barnas naturlige inngangsport til sosial læring. Forskning viser at gode sosiale ferdigheter er avgjørende for skoleresultater. I tillegg bidrar bevegelsesglede og mestring i tidlig alder til et positivt selvbilde. For å nøre oppunder motorisk aktivitet og bidra til bevegelsesglede jobber vi med Norlandia Jump.
Her kan vi boltre oss i alt fra gamle regel -leker til å følge barnas initiativ.

Norlandia Quest
Norlandia gjennomfører årlig et arrangement for alle våre barnehager knyttet til vårt mål om nysgjerrighet, utforskertrang og skaperlyst. Dette kaller vi Norlandia Quest. Med et felles event i februar hvert år ønsker vi å bygge identitet og samhold imellom våre barnehager i ulike land med lokale varianter.

Du finner oppdatert informasjon om Norlandia Quest på Facebook